Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Ενημέρωση Φορέων -Συμβούλων (εκτός επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί ως Δικαιούχοι)

Ημερομηνία Θεματολογία
15/5/2015

Eνημέρωση συμβούλων για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση που διοργανώνει η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ το Σάββατο 23 Μαίου 2015 και ώρες 4.00μ.μ.-6.00μ.μ. στο Ηyatt Regency με θέμα : ''Θέματα υλοποίησης έργων και προτάσεις βελτίωσης των προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» στο πλαίσιο του Money Show 2015.

5/9/2014 & 11/9/2014

Ενημέρωση συμβούλων για την διοργάνωση εκδηλώσεων του ΥΠΑΑΝ στο πλαίσιο της 79ης ΔΕΘ. 

19-22/11/2013

Αποστολή ενημέρωσης σε συμβούλους, Επιμελητήρια και Φορείς για την ανανέωση του διαδικτυακού τόπου , www.e-kepa.gr

10/10/2013

Aποστολή σε συμβούλους, επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,  Επιμελητήρια και Φορείς της απόφασης παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)», στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

30/9/2013

Aποστολή ενημέρωσης σε συμβούλους και Επιμελητήρια για την τροποποίηση του Οδηγού στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

23/9/2013

Aποστολή σε συμβούλους, επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,  Επιμελητήρια και Φορείς των δημοσιευμένων απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)», στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

9/ 9/2013

Aποστολή σε συμβούλους, επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,  Επιμελητήρια και Φορείς της ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την παράταση στα προγράμματα : α) «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» (έληγε στις 13/7) και «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (έληγε στις 6/9/2013) στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

5/9/2013

Aποστολή σε συμβούλους, επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,  Επιμελητήρια και Φορείς για την συμμετοχή της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην 78η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη (ενημέρωση για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

25/8/2013

Aποστολή σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,  Επιμελητήρια και Φορείς απαντήσεων ενημέρωσης για την προκήρυξη του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

1/7/2013

Aποστολή σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,  Επιμελητήρια και Φορείς απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις (Faqs) του προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά Πάρκα», ενημέρωση για την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, καθώς και ενημέρωση για την πορεία αξιολόγησης του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ  που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

28/4/2013

Aποστολή σε συμβούλους της Κεντρικής  Μακεδονίας χρήσιμων οδηγιών για την συμπλήρωση του εντύπου υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

19/4/2013

Aποστολή σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,  Επιμελητήρια και Φορείς απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις (Faqs) του προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά Πάρκα» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

3/4/2013

Aποστολή σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,  Επιμελητήρια και Φορείς απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις (Faqs) του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

30/3/2013

Aποστολή σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Επιμελητήρια της προκήρυξης του προγράμματος «Ενίσχυση Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα.

30/3/2013

Aποστολή σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Επιμελητήρια και Φορείς της τροποποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.

30/3/2013

Aποστολή σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Επιμελητήρια απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις (Faqs) του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

8/3/2013

Aποστολή σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Επιμελητήρια απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις (Faqs) του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

7/2/2013

Aποστολή σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Επιμελητήρια απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις (Faqs) του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

27/1/2013

Eνημέρωση σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Επιμελητήρια για τις αλλαγές στους ΚΑΔ του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

27/12/2012

Eνημέρωση σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Επιμελητήρια για την προδημοσίευση του προγράμματος του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα».

27/12/2012

Eνημέρωση σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Επιμελητήρια για τις παρατάσεις και τις τροποποιήσεις των Οδηγών στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013:

  • «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
  • «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
  • «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»
  • «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών»
  • «Πράσινη Επιχείρηση 2010».

14/9/2012

Eνημέρωση σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Επιμελητήρια για τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων λήψης προκαταβολής στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ και «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

14/6/2012

Eνημέρωση σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Επιμελητήρια για τα αποτελέσματα αξιολόγησης και την έκδοση απόφαση ένταξης των έργων στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ.

24/5/2012

Eνημέρωση σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Επιμελητήρια για την τροποποίηση-συμπλήρωση του Οδηγού του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ καθώς και την ανακοίνωση του ΥΠΑΝΝ για την αναβολή της προγραμματισμένης υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο του Β’ κύκλου του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ.

8/5/2012

Eνημέρωση σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, για τα αποτελέσματα του προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

4/4/2012

Eνημέρωση σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, και συλλόγους μεταφορέων για τη 2η έκδοση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων επί του Οδηγού του Προγράμματος του ΕΠΑΝ ΙΙ «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών – Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

2/4/2012

Eνημέρωση σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και συλλόγους μεταφορέων για τη νέα παράταση υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ ΙΙ «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών – Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» καθώς και την ανάληψη των προγραμμάτων του ΕΟΜΜΕΧ «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων», «Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές» από τον ΕΦΕΠΑΕ.

6/3/2012

Αποστολή περίληψης τροποποιημένου οδηγού σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και  σωματεία μεταφορών του Νομού Θεσσαλονίκης, για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων και τις τροποποιήσεις του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών – Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ.

2/3/2012

Αποστολή ενημέρωσης σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων και τις τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ ΙΙ «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών – Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

25/1/2012

Αποστολή εντύπoυ με τα βασικά σημεία του τροποποιημένου Οδηγού του προγράμματος του ΕΠΑΝ ΙΙ  ‘’Εναλλακτικός Τουρισμός’’ σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας .

23/1/2012

Αποστολή εντύπoυ με τα βασικά σημεία του Οδηγού του προγράμματος  ‘’Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων’’ σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας .

19/1/2012

Αποστολή εντύπων με τα βασικά σημεία των Οδηγών των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ «Εναλλακτικός Τουρισμός» και «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

16/1/2012

Αποστολή ενημέρωσης σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων και τις τροποποιήσεις του Οδηγού στη Δράση «Πράσινος Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

16/1/2012

Αποστολή ενημέρωσης σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και στα ΚΕΚ της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις Δράσεις του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013 που διαχειρίζονται η ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

30/11/2011

Αποστολή ενημέρωσης σε συμβούλους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την έκδοση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

28/11/2011

Αποστολή ενημέρωσης σε συμβούλους, Επιμελητήρια και επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την 4η έκδοση ερωτήσεων-απαντήσεων στις Δράσεις του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013 που διαχειρίζονται η ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

25/11/2011

Αποστολή ενημέρωσης σε συμβούλους, Επιμελητήρια και επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την έκδοση ερωτήσεων-απαντήσεων στις Δράσεις του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»  και «Εναλλακτικός Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 που διαχειρίζονται η ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

4/11/2011

Αποστολή ενημέρωσης σε συμβούλους, Επιμελητήρια και επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

12/7/2011

Επιστολή  του Γ.Δ. της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρου Σκοτίδα σε φορείς εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας για το πρόγραμμα ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ.

19/5/2011

Αποστολή ενημέρωσης στα Επιμελητήρια,  σε συμβούλους  και σε επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

23/3/2011

Αποστολή ενημέρωσης στα Επιμελητήρια,  σε συμβούλους  και σε επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την αύξηση στα 100 εκ. € της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

16/3/2011

Αποστολή ενημέρωσης στα Επιμελητήρια,  σε συμβούλους  και σε επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

14/3/2011

Αποστολή έκδοσης ερωτήσεων-απαντήσεων (έκδοση ΔΜΜΕ/ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ) επί του Οδηγού του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητατ των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, σε Επιμελητήρια, συμβούλους επιχειρήσεων, επιχειρήσεις, Συνεταιριστικές Τράπεζες και επιχειρηματικούς φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

9/3/2011

 

Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρου Σκοτίδα για το πρόγραμμα «Eξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, στους Αναπτυξιακούς Φορείς και στα Επιμελητήρια, που είναι μέλη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, καθώς και σε Επιχειρηματικούς Φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

25/2/2011

Αποστολή ενημέρωσης στα Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, σε συμβούλους επιχειρήσεων και σε επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

24/2/2011

Αποστολή ενημέρωσης για την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο  πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, σε Επιμελητήρια, συμβούλους επιχειρήσεων, τουριστικούς φορείς και τουριστικές επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

14/2/2011

Αποστολή B’ έκδοσης χρήσιμων ερωτήσεων-απαντήσεων (έκδοση ΥΠΟΤ/ΓΓΤ/ΕΥΣ) επί του Οδηγού του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, σε Επιμελητήρια, συμβούλους επιχειρήσεων, τουριστικές επιχειρήσεις και Τουριστικούς Φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

28/1/2011

Επιστολή του Γ.Δ. της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρου Σκοτίδα στα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις του Νομού Ημαθίας για το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, μαζί με σχετικό ενημερωτικό υλικό.

25/1/2011

Αποστολή ενημερωτικού εντύπου της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ για το  πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, σε επιμελητήρια, συμβούλους επιχειρήσεων και τουριστικούς φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

19/1/2011

Αποστολή χρήσιμων ερωτήσεων-απαντήσεων (έκδοση ΥΠΟΤ/ΓΓΤ/ΕΥΣ) επί του Οδηγού του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, σε Επιμελητήρια, συμβούλους επιχειρήσεων, τουριστικές επιχειρήσεις και Τουριστικούς Φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

17/1/2011

Έκδοση Εντύπου βασικών σημείων προδημοσίευσης προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, και αποστολή του σε επιμελητήρια, συμβούλους επιχειρήσεων και τουριστικούς φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

3/1/2011

Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρου Σκοτίδα για το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, στους Τουριστικούς Φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

28/12/2010

 

Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρου Σκοτίδα για το πρόγραμμα ««Πράσινος Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, στους Αναπτυξιακούς Φορείς και στα Επιμελητήρια-μέλη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

23/12/2010

Έκδοση εντύπου περίληψης προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

10/12/2010

 

Ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα ΚΕΠ της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την προβολή του προγράμματος ‘’Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

27/11/2010

Διανομή προωθητικού εντύπου για το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, (έκδοση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) στη μεγάλη εκδήλωση του ΣΕΒΕ για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Money Show 2010, στη Θεσσαλονίκη.

15/11/2010-3/12/2010

Έναρξη τηλεφωνικής επικοινωνίας με επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2000-2006 από προγράμματα που διαχειρίστηκε η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

15/11/2010

Συνεργασία με την Ε-ΝΕΤ για την εβδομαδιαία αποστολή έως τις 3/12/2010 ηλεκτρονικού  news letter στους συνδρομητές της για το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

11/11/2010

Έκδοση αφίσας και προωθητικού εντύπου για το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, και διανομή τους σε Επιμελητήρια και Φορείς (ΚΕΠ, Συνεταιριστικές Τράπεζες, Εφορίες,…) της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

5/10/2010

Έκδοση εντύπου περίληψης του Οδηγού του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 με την έγκριση των τροποποιήσεων του Οδηγού του Προγράμματος.

27/9/2010

Αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για τις τροποποιήσεις του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

27/7/2010

Έκδοση εντύπου περίληψης προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

21/7/2010

Αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την προκήρυξη του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

21/7/2010

Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρου Σκοτίδα για το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» στους Αναπτυξιακούς Φορείς και στα Επιμελητήρια μέλη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

28/6/2010

Εκ νέου Έκδοση εντύπου περίληψης προδημοσίευσης προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

22/6/2010

Eκ νέου έκδοση εντύπου περίληψης προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 μετά την ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

17/6/2010

Αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε συμβούλους επιχειρήσεων και σε επιχειρήσεις για την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

16/6/2010

Έκδοση εντύπου περίληψης προδημοσίευσης προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός».

13/5/2010

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε συμβούλους επιχειρήσεων και σε επιχειρήσεις για την προκήρυξη του προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

11/5/2010

Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρου Σκοτίδα για το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, στους Αναπτυξιακούς Φορείς και στα Επιμελητήρια μέλη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

 

* Οι ενέργειες έχουν υλοποιηθεί από την Κεντρική Δομή της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Τα σχετικά παραδοτέα βρίσκονται στο αρχείο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Στις παραπάνω ενέργειες δεν συμπεριλαμβάνονται οι ενέργειες των μελών της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Επιμελητήρια, ΑΝΚΟ) oι οποίοι διατηρούν το απαραίτητο αναλυτικό αρχείο με τα σχετικά παραδοτέα.   Επίσης τα ενημερωτικά e-mail και γενικότερες ενημερώσεις των Διακαιούχων των προγραμμάτων βρίσκονται στη σελίδα κάθε προγράμματος.

 

επιστροφή