Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πολιτική & Πιστοποιητικά Ποιότητας/Διαχειριστική Επάρκεια

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ  έχοντας ως στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τόσο στην Αναθέτουσα Αρχή όσο και στην επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα της χώρας εφαρμόζει σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008, λαμβάνοντας υπόψη τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία του οργανισμού, σε όλες τις δραστηριότητες του, δηλαδή: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Οργάνωση, Λειτουργία, Διαχείριση Προγραμμάτων. Η πολιτική της Ποιότητας είναι κατανοητή σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ΚΕΠΑ-ΑΜΕΜ και ανασκοπείται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της.

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά στην :

 «Εφαρμογή και διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με προγραμματισμό ενεργειών, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, αξιολόγηση υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, διαχείριση συμβάσεων, έλεγχο και παραλαβή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, πληρωμές Τελικών Αποδεκτών, εσωτερικό έλεγχο, ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής, οικονομική διαχείριση, ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης έργων»

Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από αντικειμενικούς και μετρήσιμους σκοπούς / στόχους, οι οποίοι στα πλαίσια της αρχής της διαρκούς βελτίωσης καθιερώνονται, ανασκοπούνται και επαναπροσδιορίζονται στα πλαίσια των Ανασκοπήσεων που διενεργεί η Διοίκηση του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ δεσμεύεται να τεκμηριώνει και να βελτιώνει το σύνολο των διεργασιών του ΣΔΠ, ώστε να παρέχει στους σποδέκτες των υπηρεσιών της (στελέχη, τελικούς αποδέκτες, δυνητικούς τελικούς αποδέκτες, επιχειρηματίες, επιστήμονες, δημόσιο και στην κοινωνία) υπηρεσίες υψηλής Ποιότητας και να υπηρετεί με τρόπο διαφανή και έγκυρο τον ιδιαίτερης βαρύτητας ρόλο της.

O Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού είναι: 041040156

Παράλληλα η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, καθώς και της διαχειριστικής της ικανότητας και διοικητικής της λειτουργίας απέκτησε το πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας, με σκοπό τη δυνατότητα ανάληψης της διαχείρισης προγραμμάτων και δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΚΕΠΑ - Πιστοποιητικό Ποιότητας

Αριθμός Πρωτοκόλλου Πιστοποιητικού: 151.145./ΨΣ 1133-Γ’

επιστροφή