Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Βασικό Νομοθετικό Πλαίσιο Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τα προγράμματα που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013

 15-7-2014 Επικαιροποιημένες Προδιαγραφές Ανάρτησης Αναμνηστικής Πινακίδας για έργα του ΕΠΑΝ ΙΙ 

 

26-12-2012 Eνημερωτικό Σημείωμα της Ε.Ε. για τους δείκτες απάτης για τα Ταμεία της Ε.Ε.: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Τ.Σ.

 

 Τεχνικές Προδιαγραφές Σηματοδότησης έργων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ (έκδοση ΕΥΔ/ΕΠΑΕ 19-10-2012/Επικαιροποιήθηκε στις 15-7-2014)

 

  Eπικαιροποιημένες προδιαγραφές σηματοδότησης έργων πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ (έκδοση ΕΥΔ/ΕΠΑΕ 19-9-2012) 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Σηματοδότησης έργων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ (έκδοση ΕΥΔ/ΕΠΑΕ 11-2011)

 

Ευρετήριο όρων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

 

Επικοινωνιακός οδηγός για την πληροφόρηση και δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006  της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου  

 

Κανονισμός (ΕΚ)1083/2006 του Συμβουλίου  περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΕυρωπαϊκόΚοινωνικό Ταμείο και το Ταμε  ίο Συνοχής

 

Τεχνικές Σηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Οδηγίες Υλοποίησης Πληροφόρησης & Δημοσιότητας ΕΠΑΝ ΙΙ

 

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

 

Σχέδιο Πληροφόρησης & Δημοσιότητας ΕΦΕΠΑΕ

 

 Εισήγηση της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ για την Πληροφόρηση & Δημοσιότητα του ΕΠΑΝ ΙΙ

 

Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για τα έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα -Βουλγαρία 2007-2013 (αγγλική έκδοση)

 

 Nέα Λογότυπα Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

επιστροφή