Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πολιτική Ποιότητας Ε5 - 1.6

Το Κ.Ε.Π.Α. (Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης) αποτελεί τον σημαντικότερο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) της Βόρειας Ελλάδας για την εφαρμογή και διαχείριση Κοινοτικών και Εθνικών Προγραμμάτων  ή τμημάτων αυτών επ’ ωφελεία της Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας.

Η πολυετής εμπειρία, το εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο στελεχιακό-ανθρώπινο δυναμικό, η διάθεση άρτιων υλικοτεχνικών υποδομών και η αποδεδειγμένη συμβολή στην επιχειρηματική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, καθιστούν το ΚΕΠΑ Φορέα στρατηγικής σημασίας για την υλοποίηση του Εθνικού οράματος του εκσυγχρονισμού και του εξορθολογισμού των λειτουργικών και επιχειρησιακών διαδικασιών των Ελληνικών επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.

Με σταθερή εμμονή στη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που χαρακτηρίζονται από την ταχύτητα, τη διαφάνεια, την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία,  η Διοίκηση του ΚΕΠΑ:

  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/και Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια ανασκοπήσεων από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.
  • Θεωρεί την συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων, τάσεων και αναγκών της επιχειρηματικότητας κορυφαία πρακτική για την διατήρηση της θέσης του.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας και επενδύει στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζoμένων.
  • Προβαίνει σε σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων και εξασφαλίζει την επικοινωνία μέσα από καθορισμένα δίκτυα.
  • Παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
  • Αναλύει συστηματικά όλες τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων και των παραπόνων πελατών και διερευνά σε βάθος τις γενεσιουργές αιτίες ώστε να προβαίνει έγκαιρα σε διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.
  • Επιδιώκει την ικανοποίησης των προσδοκιών - αναγκών των πελατών με έγκαιρες λύσεις οι οποίες ενσωματώνουν όλες τις εξελίξεις του σχετικού knowhowκαι της τεχνολογίας.
  • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2008.          

Η συμβολή του προσωπικού της εταιρείας στην επίτευξη των στόχων της είναι ουσιαστική. Η τήρηση του επιπέδου ποιότητας που προδιαγράφει oΦορέας είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας και παράλληλα βασική ευθύνη της Διοίκησης.

επιστροφή