Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

2-8-2010 Υποβολή προτάσεων στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στο πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

17 προτάσεις-επιχειρηματικά σχέδια κατατέθηκαν στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ από ισάριθμες επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός των προτάσεων ανέρχεται σε 2,44 εκ. ευρώ  και η αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) σε περίπου 1 εκ. ευρώ.

Αναλυτικότερα :

 • Στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας κατατέθηκαν 15  επιχειρηματικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 2,044 εκ. ευρώ.
 • Στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας κατατέθηκαν  2 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 400 χιλ. ευρώ.
 • Το σύνολο των σχεδίων που υποβλήθηκαν στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί το 19 % των συνολικών σχεδίων που κατατέθηκαν πανελλαδικά στο πλαίσιο του προγράμματος (91 σχέδια υπεβλήθησαν πανελλαδικά).

Υπενθυμίζεται ότι :

 • Toπρόγραμμα έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και συγκεκριμένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία της παραγωγικής τους διαδικασίας και την εν γένει παραγωγική αλυσίδα.
 • Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει μεταξύ των άλλων :
 • να έχουν συμπληρώσει τρείς πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
 • να είναι ατομικές ή να διαθέτουν νομική μορφή (Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, ΑΕ)

      και να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας,

 • να απασχολούν κατά τα έτη 2008 και 2009 από 0 έως 50 άτομα

      (εκφρασμένα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) και να έχουν κύκλο

      εργασιών/ετήσιο ισολογισμό έως 10 εκ. €,

 • να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας άδεια λειτουργίας ή νόμιμη

      απαλλαγή από αυτήν

 • να μην είναι προβληματικές.
 • Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε.
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 30.000,00 € έως 200.000,00 €.
 • Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος κυμαίνεται από 35% έως και 45% ανάλογα με τον τόπο-γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του έργου.
 • Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δαπάνες για την διαμόρφωση/κατασκευή/επέκταση κτηρίων και χώρων παραγωγής, την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, την αγορά μεταφορικών μέσων(πλην επιβατικών), την πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και δοκιμών και επαληθεύσεων από εργαστήρια, την αγορά τεχνογνωσίας και την εκπόνηση μελετών & παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Η υποβολή των προτάσεων υποχρεωτικά έγινε με ηλεκτρονικό τρόπο και στη συνέχεια οι επιχειρήσεις κατέθεσαν μετά από διάστημα επτά(7) ημερολογιακών ημερών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Tη διαχείριση του προγράμματος έχει συνολικά ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ.

Την ευθύνη εκ μέρους του ΕΦΕΠΑΕ,  για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, έχει η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, η οποία στο Γ’ ΚΠΣ είχε διαχειρισθεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης έργα και δράσεις του ΕΠΑΝ Ι συνολικού προϋπολογισμού περίπου 600 εκ. ευρώ.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, ξεκινά ο έλεγχος των δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων και θα ακολουθήσουν η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των προτάσεων από ειδικούς για το σκοπό αυτό αξιολογητές, καθώς και η συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την τελική Γνωμοδότηση στην Υπουργό Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.

επιστροφή