Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' - Ένταξη έργων

Με απόφαση τoυ Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση   στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας  283 επενδυτικά σχέδια από ισάριθμες επιχειρήσεις, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 30.753.533,94€. και αναλογούσας ενίσχυσης (δημόσια χρηματοδότηση/επιχορήγηση) 13.408.794,71€  που αντιπροσωπεύουν το 77% των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα(366 επενδυτικά σχέδια με δημόσια χρηματοδότηση 20.458.425,25€) .

Στο σύνολο της χώρας εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση  881 επενδυτικά σχέδια.

Ειδικότερα στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 219 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 25.123.201,01  και αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης 10.910.480,38€ , ενώ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν  για χρηματοδότηση 64 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού  5.630.332,93   και συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης 2.498.314,33 . Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις εγκρίσεις των έργων υπερκαλύφθηκε η δημόσια δαπάνη της προκήρυξης τόσο στην Κεντρική Μακεδονίας που ήταν 8.000.000,00€ , όσο και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που ήταν 1.600.000,00€.

Ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων, συνολικά και στις δύο Περιφέρειες, κυριαρχούν οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις με ποσοστά 45% και 41% αντίστοιχα επί του αριθμού των εγκεκριμένων έργων.

Επίσης στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας θα υλοποιηθούν 6 επενδυτικά σχέδια συνεργασίας που αντιπροσωπεύουν συνολικά 18 επιχειρήσεις ( 17 επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 1 επιχείρηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).

 

30-7-2015 Απόφαση αποδοχής πρακτικού 11/22-5-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποφάσεων και ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 30/7/2015).

11-4-2014 Απόφαση ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης των υποβληθεισών προτάσεων του Προγράμματος: «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

             Συνολικά Αποτελέσματα αξιολόγησης (με τις απορριφθείσες προτάσεις στο στάδιο της προαξιολόγησης)

Πίνακες αποτελεσμάτων ανά Νομό και ανά Μέγεθος των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

επιστροφή