Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ-Υποβολή προτάσεων

Ολοκληρώθηκε από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ η διαδικασία της παραλαβής των φακέλων υποψηφιότητας, που κατέθεσαν οι επιχειρήσεις που είχαν υποβάλλει ηλεκτρονικά έως τις 31/10/2013 (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής) το προς υλοποίηση επενδυτικό τους σχέδιο στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγράμματος  «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του ΕΠΑΝ ΙΙ.

Συνολικά στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κατατέθηκαν  366 φάκελοι υποψηφιότητας(επενδυτικά σχέδια) από ισάριθμες επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας έναντι 370 προτάσεων που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά. 

Ο  συνολικός αιτούμενος χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε €44.627.723,33 και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη(επιχορήγηση)  σε € 20.458.425,25 .

Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας τελικώς υπεβλήθησαν   292 φάκελοι υποψηφιότητας (προτάσεις) συνολικού χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού  €37.023.823,93 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) € 17.005.861,13  ενώ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν τελικώς 74  φάκελοι υποψηφιότητας (προτάσεις) συνολικού χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού  7.603.899,40 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης €3.452.564,12.

Κατανομή παραλαφθεισών φακέλων υποψηφιότητας ανά μέγεθος

 

Κατανομή παραληφθεισών φακέλων ανά Νομό

 

επιστροφή