Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών'' -Ένταξη/Μη ένταξη έργων

 

..pdf..23-6-2015 Τροποποίηση της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα ''Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο πρόγραμμα 'Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών'', όπως ισχύει.(Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 22/6/2015).

 21-4-2015 Αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης μετά από την αξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ''Ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 17/4/2015)

 3-4-2015 Nέες εντάξεις έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηροποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' (Ημερομηνία απόφασης; & ανάρτησης στη Διαύγεια 3/4/2015)

13-2-2015 Διαπίστωση πλήρωσης όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' -Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 13/2/2015).

13-2-2015  Απόφαση επαναξιολόγησης κατόπιν έγκρισης αιτημάτων θεραπείας και απόρριψης αιτημάτων θεραπείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 13/2/2015)

13-2-2015 Διαπίστωση ΜΗ πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 26 δυνητικά εντασσόμενα έργα. (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 13/2/2015)

1-12-2014 Απόφαση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών για τους ενταγμένους υπό όρους Δικαιούχους στο πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Νέα Ημερομηνία η 2/2/2015 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 1/12/2014).

 26-11-2014 Απόφαση για την ένταξη δύο (2) νέων έργων στο πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 26/11/2014).

 31-10-2014 Απόφαση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών για τους ενταγμένους υπό όρους Δικαιούχους στο πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 31/10/2014)

3-7-2014 Διαπίστωση ΜΗ πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 26 δυνητικά εντασσόμενα έργα. (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 3/7/2014)

30-6-2014 Τροποποίηση της με Α.Π. 6979/4018/A2/06.06.2014 Υπουργικής Απόφασης (Ημερομηνία απόφασης  & ανάρτησης στη Διαύγεια 30/6/2014)

 

30-6-2014 Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 26 δυνητικά εντασσόμενα έργα. (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 30/6/2014)

30-6-2014 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης υπό όρους στο Πρόγραμμα  «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» δυνητικά εντασσόμενων έργων, μετά την τροποποίηση στοιχείων Προϋπολογισμού, Δημόσιας Δαπάνης σύμφωνα με τη με ΑΠ 6979 / 4018 / A2 / 06.06.2014 Απόφαση(Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 30-6-2014).

26-6-2014 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Τροποποποίηση της με Α.Π. 6224/3775/Α2/13-5-2014 απόφασης Διαπίστωσης πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» για  125 δυνητικά εντασσόμενα έργα. (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 26/6/2014)

25-6-2014 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Τροποποποίηση της με Α.Π. 5454/3454/Α2/15-4-2014 απόφασης Διαπίστωσης πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - για 184 δυνητικά εντασσόμενα έργα. (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 25/6/2014)

12-6-2014 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας – Τροποποίηση της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει (Ημερομηνία απόφασης 6-6-2014/Ημερονηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 12-6-2014).

12-6-2014 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας – Τροποποίηση της με Α.Π. 7770/1987/A2/ 30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει (Hμερομηνία απόφασης 6/6/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 12-6-2014).

3-6-2014 Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 26 δυνητικά εντασσόμενα έργα. (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 3/6/2014)

13-5-2014 Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 184 δυνητικά εντασσόμενα έργα. (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 13/5/2014)

15-4-2014 Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 184 δυνητικά εντασσόμενα έργα. (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 15/4/2014)

28-3-2014 Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 65 δυνητικά εντασσόμενα έργα. (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 28/3/2014)

28-3-2014 Έκδοση απόφασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης ένταξης των Δυνητικών Δικαιούχων ως κανονονικοί Δικαιούχοι στο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 28/3/2014).

20-3-2014 Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης Δυνητικών Δικαιούχων έως τις 31/3/2014 για την κανονική τους ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013

 

19-3-2014 Ενημέρωση Δυνητικών Δικαιούχων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για την κανονική τους ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 (παρατάθηκε έως τις 31/3/2014)

28-2-2014 Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 32 δυνητικά εντασσόμενα έργα. (Ημερομηνία απόφασης 26/2/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 28/2/2014)

28-2-2014 Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 1 δυνητικά εντασσόμενα έργα. (Ημερομηνία απόφασης 26/2/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 28/2/2014)

10-2-2014 Ορισμός για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα της 20ης Μαρτίου 2014 ως νέσς καταληκτικής ημερομηνίας, αντί της 28ης Φεβρουαρίου 2014, του σημείου 8 της με Α.Π. 779/1995/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης (Ημερονηνία απόφασης 6/2/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 10/2/2014).

6-2-2014 Παράταση της προθεσμίας κάλυψης προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως Δυνητικοί Δικαιούχοι και ειδική ρύθμιση για την Κεφαλονιά(Ανακοίνωση Υπ.ΑΑν)

30-12-2013 Εισήγηση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τους Δυνητικά Δικαιούχους στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ενημέρωσης τους

 

30-12-2013 Κείμενο που πρέπει να περιλαμβάνεται στο σώμα της δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα

 

25-11-2013 Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσόμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»(Ημερονηνία επιστολής 22/11/2013)

 

30-10-2013 Αποτελέσματα Δράσης ΕΣΠΑ ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

επιστροφή