Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών''- Αξιολόγηση Προγράμματος

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείας Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια :

  • Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (για τις προτάσεις  που αφορούν στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας)
  • Σύγκληση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την οριστικοποίηση των προτάσεων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και μπορούν να αξιολογηθούν (έκδοση σχετικού πρακτικού).
  • Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση των προτάσεων από ειδικούς αξιολογητές.
  • Έλεγχος-Γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης (έκδοση σχετικών πρακτικών).
  • Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ένταξης έργων.

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος περιγράφεται αναλυτικά στη σελ. 21 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος.

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε πλήρως. Ήδη εκδόθηκε η απόφαση η απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης των έργων.

 

16-1-2015 Απόφαση επαναξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας στο πλαίσιο του προγράμματος ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων'' που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013''  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 16/1/2015)

26-4-2014 Αποφάσεις Αποδοχής – Απόρριψης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου -Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, επιχειρησιακής ευθύνης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ).(Ημερομηνία αποφάσεων 24-4-2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 25/4/2014).

Απόφαση για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

Απόφαση για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

22-4-2014 Απόφαση Αντικατάστασης τακτικού μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»(Ημερομηνία απόφασης 26/3/2014/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 11-4-2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 22/4/2014).

11-3-2014 Συγκρότηση  Τρίτης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 11/3/2014).

18-2-2014 Συγκρότηση  μίας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 8/2/2014).

24-1-2014 Ανακοίνωση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τα αιτήματα θεραπείας που τυχόν θα υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

15-1-2014 Τροποποίηση της Απόφασης με Α.Π. 9254/2441/Α2/12.12.2013 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» (Ημερομηνία απόφασης 14/1/2014 / Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 15/1/2014).

15-1-2014 Τροποποίηση της Απόφασης με Α.Π. 9250/2437/Α2/12.12.2013 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» (Ημερομηνία απόφασης 14/1/2014 /Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 15/1/2014)

12-12-2013 Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 12/12/2013).

30-10-2013 Αποτελέσματα Δράσης ΕΣΠΑ ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

23-7-2013 Aπόφαση ορισμού Εποπτών Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Ημερομηνία απόφασης 3/7/2013, Ημερομηνία ανάρτησης στο Διαύγεια 19/7/2013)

 22-7-2013 Ορισμός Αξιολογητών για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας-Ορθή Επανάληψη (Ημερομηνία απόφασης 21/6/2013, Ανάρτηση στο ''Διαύγεια'' 19/7/2013)

17-7-2013 Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για το πρόγραμμα ''Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης,Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαισιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' (Ημερομηνία απόφασης 8/5/2013, Έκδοση ΦΕΚ 22/5/2013 , Ανάρτηση στο Διαύγεια 17/7/2013)

 9-7-2013 Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων και Οδηγιών στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» (Έκδοση απόφασης 28-6-2013/Ανάρτηση στο Διαύγεια 9/7/2013)

 21-6-2013 Ορισμός Αξιολογητών για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας(Ημερομηνία απόφασης 21/6/2013, Ανάρτηση στο ''Διαύγεια'' 25/6/2013)

 7-6-2013 Απόφαση σύστασης και συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης του προγράμματος ''Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης- Τουρισμού- Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στο ''Διαύγεια'' 7/6/2013)

επιστροφή