Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρόγραμμα : «Ενδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές»- Βασικά σημεία Προγράμματος

Η διαχείριση του προγράμματος ''Ενδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 έχει ανατεθεί από τις 24/2/2012 στον ΕΦΕΠΑΕ και στη ΔΜΜ/ΓΓΒ κατόπιν δημοσίευσης σε ΦΕΚ (Αριθμ. 671/7-3-2012) της υπ' αριθμ.' Α.Π. 1057/200/0020Α24-2-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Αναθέτουσα Αρχή : Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ΥπΑΑν (πρώνη ΥΠΟΙΑΝ)

Φορείς Διαχείρισης: Διεύθυνση ΜΜΕ/ΓΓΒ & ΕΦΕΠΑΕ

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: €1.781.098,00

Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας o συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης διαμορφώνεται σε €605.170,00 ενώ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας o συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης διαμορφώνεται σε €113.965,00.

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις-Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες:

1. Είναι υφιστάμενες Mικρο - Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού τα 43 εκατ. ευρώ και πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας (για τον ορισμό της ΜΜΕ βλ. Παράρτημα ΙΙ του Παρόντος Οδηγού).

2. Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από τότε.

3. Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

4. Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην μεταποίηση των κλάδων ΚΕΥΔ υπηρεσιών, οι οποίες έχουν κύρια δραστηριότητα, η οποία ταξινομείται σε έναν από τους κλάδους του πίνακα που ακολουθεί, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα I του παρόντος Οδηγού.

5. Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες η επιχείρηση συμμετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.

6. Η επιχείρηση πρέπει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),

7. Η επιχείρηση πρέπει να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης,

8. Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εταιρική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ή ατομικές επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

9. Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί νομίμως (να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπου αυτό απαιτείται (ή βεβαίωση από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί φάκελος για την ανανέωσή της.)

10. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό

11. Η μεταποιητική δραστηριότητα μιας επιχείρησης αποδεικνύεται από τα έντυπα φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης (π.χ. Ε3) και από την εν ισχύ άδεια λειτουργίας.

12. H επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει κατά τα έτη 2009 και 2010, 2011 συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αιτείται από το παρόν πρόγραμμα, επιχορηγήσεις με τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000 €. Για τον έλεγχο αυτό λαμβάνονται υπόψη το τρέχον οικονομικό έτος (έτος υπαγωγής) και τα δύο προηγούμενα έτη. Σε περίπτωση λήψης επιχορηγήσεων με τον κανόνα De minimis, θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα προγράμματα, η ημερομηνία ένταξης σ’ αυτά και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που έχει λάβει σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση.

13. Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες.

14. Δεν έγινε έναρξη του έργου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (δηλαδή ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, παραγγελίες με προκαταβολή, έκδοση τιμολογίων, συμβάσεις κτλ).

15. Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται να μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).

16. Η επιχείρηση δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV του Οδηγού). Επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηματοδοτούνται, στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι εντάχθηκε στο παρόν Πρόγραμμα ως δικαιούχος, επιχείρηση που εμπίπτει στα ως άνω Κριτήρια Διαχωρισμού, το έργο θα απενταχθεί και η τυχόν χορηγηθείσα Δημόσια Χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί εντόκως.

17. Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική επιχείρηση όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) (Παράρτημα VII).

Ορια προϋπολογισμών έργων

 

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

150.000€

€ 30.000

Μεσαίες Επιχειρήσεις

200.000€

€ 50.000

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Δημόσιο.

 Ποσοστό Χρηματοδότησης

 

Περιφέρεια

Ποσοστό Χρηματοδότησης για Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Ποσοστό Χρηματοδότησης για Μεσαίες Επιχειρήσεις

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

35%

25%

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

35%

25%

Περιφέρεια Αττικής

40%

30%

Περιφέρεια Θεσσαλίας

45%

35%

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

45%

35%

Περιφέρεια Κρήτης

45%

35%

Περιφέρεια Πελοποννήσου

45%

35%

Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας

50%

35%

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

50%

35%

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

50%

40%

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

50%

35%

Περιφέρεια Ηπείρου

50%

40%

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

50%

40%

 Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

 

1

Εξοπλισμός - Ειδικές Εγκαταστάσεις - Ασώματα Πάγια π.χ. μεταφορά τεχνογνωσίας)

2

Άυλες Δαπάνες μη παγιοποιούμενες – Δαπάνες προβολής, προώθησης και οργάνωσης, Δαπάνες συμβούλων.

Υποβολή προτάσεων -Προθεσμία Υποβολής

Oι προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από τις 21/6/2010 έως και τις 22/11/2010 κατόπιν σχετικής παράτασης και ώρα 14.00 ενώ οι Φάκελοι Υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην Προκήρυξη του προγράμματος, πατώντας εδώ.

επιστροφή