Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» -Βασικά σημεία Προγράμματος

H διαχείριση του προγράμματος ''Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 έχει ανατεθεί από τις 24/2/2012 στον ΕΦΕΠΑΕ και στη ΔΜΜ/ΓΓΒ κατόπιν δημοσίευσης σε ΦΕΚ (Αριθμ. 671/7-3-2012) της υπ' αριθμ.' Α.Π. 1057/200/0020Α24-2-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Αναθέτουσα Αρχή : Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ΥπΑΑν (πρώην ΥΠΟΙΑΝ)

Φορείς Διαχείρισης: Διεύθυνση ΜΜΕ/ΓΓΒ  & ΕΦΕΠΑΕ

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 39.178.448,00

Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας oσυνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης διαμορφώνεται σε€5.656.302,00 ενώ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίαςoσυνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης διαμορφώνεται σε 939.775,00.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερος στόχος του προγράμματος είναι η στροφή της αναπτυσσόμενης στη χώρα επιχειρηματικότητας από επιχειρηματικότητα ανάγκης σε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας.

Α. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις-Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι:

  • Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.
  • Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος (4/3/2009).

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

2. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες του τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της ανακύκλωσης – περιορισμού της ρύπανσης, όπως αυτές αναφέρονται στα Παραρτήματα του Οδηγού του Προγράμματος.  Εξαιρούνται συνεπώς είναι μη επιλέξιμες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).

3. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

4. Επιλέξιμα εταιρικά σχήματα είναι εκείνα στα οποία:

  • Στα κεφάλαια τους συμμετέχουν Νέοι / Νέες με ποσοστό τουλάχιστον 75%
  • Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τους Νέους-Νέες κατά τις διατάξεις του παρόντος Οδηγού.

5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων / εταίρων.

6. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) με ποσοστό μέχρι 25% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.

7. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση ανά κύκλο του προγράμματος. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα ή και στα δύο Προγράμματα ταυτόχρονα (Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων – Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας  Γυναικών), οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.

Β. Ορια προϋπολογισμών και Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

 

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

200.000€

για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης

€ 30.000

 

50%γενικά

60%σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες περιοχές

100.000€

για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού

€ 30.000

 

50%γενικά

60%σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες περιοχές

80.000€

για τις εμπορικές επιχειρήσεις

€ 30.000

 

50%γενικά

60%σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες περιοχές

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Γ. Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

1

Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

2

Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων

3

Προβολή-Προώθηση, Άλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων

Υποβολή προτάσεων-Προθεσμία υποβολής

Oι προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από τις 15/6/2009 έως και τις 15/11/2009 κατόπιν σχετικής παράτασης και ώρα 14.00 ενώ οι Φάκελοι Υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, το αργότερο σε  δέκα ημέρες (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην προκήρυξη του προγράμματος, πατώντας εδώ.

επιστροφή