Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρόγραμμα : Εθνικο Αποθεματικό Απροβλέπτων -Δράσεις 1 &2 -Βασικά σημεία Προγράμματος

Αναθέτουσα Αρχή: Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων''

Φορείς Διαχείρισης: ΕΥΔ-ΕΠΑΕ & ΕΦΕΠΑΕ

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης72 εκ. ευρώ (€) (ο προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης)

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης : 100% του επιχειρηματικού σχεδίου

Το πρόγραμμα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»  στο πλαίσιο του Αξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" στοχεύει :

  • Στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων.
  • Στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης. 

Το πρόγραμμα  συχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (85%) και το Ελληνικό Δημόσιο(15%) προκειμένου να ανταποκρίνεται σε κρίσεις που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας κ.α.

Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και κατ΄επέκταταση του συγκεκριμένου προγράμματος ορίστηκαν οι 11 επιλέξιμες Περιφέρειες της χώρας, δηλαδή οι οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, και οι τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται οι παρακάτω 2 δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργωνκαι νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

 Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Πρόγραμμα θα πρέπει:• Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).

• Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.

Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000 € και ανώτατο 20.000 €.

ΔΡΑΣΗ 2 «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»  

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011, απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ) και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 20.000 €.

Στο πλαίσιο των παραπάνω δύο δράσεων προβλέπεται η δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν τουλάχιστον για (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης με το ποσό των  15.000 €.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενισχύσεων   (www.ependyseis.gr) οριζεται η 15/11/2011 με καταληκτική ημερομηνία στις 17/2/2012 κατόπιν σχετικής παράτασης.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του προγράμματος μπορείτε να αναζητήσετε στην προκήρυξη του προγράμματος, πατώντας εδώ.

επιστροφή