Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών -Αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια :

  • Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (για τις προτάσεις  που αφορούν στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας)
  • Σύγκληση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την οριστικοποίηση των προτάσεων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και μπορούν να αξιολογηθούν (έκδοση σχετικού πρακτικού).
  • Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση των προτάσεων από ειδικούς αξιολογητές.
  • Έλεγχος-Γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης (έκδοση σχετικών πρακτικών).
  • Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ένταξης έργων.

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος (σελ.29-43).

 

22-4-2014 Αποδοχή - Απόρριψη ενστάσεων για το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 22/4/2014).

28-2-2013 Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» - Απόρριψη Προτάσεων – Συνέχιση Αξιολόγησης (ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 28/2/2013)

10-12-2012 Απόφαση έγκρισης Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος για το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» - Απόρριψη Προτάσεων – Συνέχιση Αξιολόγησης (ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 10/12/2012)

Έγκριση Πρακτικών υπ΄αριθμ. 4 και υπ΄αριθμ. 5 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος για το Πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον (Ημερομηνία απόφασης 3/10/2012/ Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 3/10/2012)

16-7-2012 Τροποποίηση, συμπλήρωση και διόρθωση εσφαλμένων διατυπώσεων του Οδηγού του Προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' ως προς την ημερομηνία υποβολής φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών από τους υποψήφιους επενδυτές.(Ημερομηνία απόφασης 13/7/2012, Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαύγεια 16/7/2012)

 Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (ημερομηνία απόφασης 13-7-2012/Ανάρτηση στη Διαύγεια 13-7-2012)

Απόφαση Ορισμού Αξιολογητών για το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών-Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ημερομηνία απόφασης 2-7-2012/Ανάρτηση στη Διαύγεια 2/7/2012)

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ημερονηνία απόφασης 25/5/2012, Ανάρτηση στη Διαύγεια 25/5/2012)

επιστροφή