Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρόγραμμα : «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»-Βασικά σημεία Προγράμματος

Αναθέτουσα Αρχή :   Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ΥπΑΑν

Φορείς Διαχείρισης:  Διεύθυνση ΜΜΕ ΓΓΒ –ΥΠΟΙΑΝ & ΕΦΕΠΑΕ

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 200 εκ. Η Δημόσια δαπάνη οποίο κατανέμεται σε 140 εκ.ευρώ για τις υφισταμένες επιχειρήσεις και 40 εκ. ευρώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις και 20 εκ. ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης: α) 35-50% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης β)25-40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 29/7/2010

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 12/01/2011 κατόπιν σχετικής παράτασης

Το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, και αποσκοπείστον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει του Κανονισμού Ε.Κ. 800/2008 της Επιτροπής.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μία πρόταση:

α) υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίεςεπιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές,

β) νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές στους κλάδους που περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων (π.χ. εμπόριο, υπηρεσίες) που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός έργων

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από:

α) 30.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ(μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

β) 100.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ(μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις μεσαίες επιχειρήσεις .

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην προκήρυξη του προγράμματος πατώντας εδώ.

 

 

επιστροφή