Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα''-Αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια :

  • Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (για τις προτάσεις  που αφορούν στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας)
  • Σύγκληση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την οριστικοποίηση των προτάσεων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και μπορούν να αξιολογηθούν (έκδοση σχετικού πρακτικού).
  • Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση των προτάσεων από ειδικούς αξιολογητές.
  • Έλεγχος-Γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης (έκδοση σχετικών πρακτικών).
  • Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ένταξης έργων.

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος (σελ. 47-53)

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε και έχει εκδοθεί η απόφαση αποδοχής πρακτικών και ένταξης των έργων 

 4-5-2012 Απόφαση αποδοχής Πρακτικών Νο 8 /27-01-2012 και Νο 9 /06-04-2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013     

 Εκδοση ΦΕΚ Απόφασης Ανασύστασης και διεύρυνσης του Μητρώου Αξιολογητών στο πρόγραμμμα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (έκδοση ΦΕΚ 23-1-2012/Ανάρτηση στο διαύγεια 2-2-2012)

Αποδοχή Πρακτικών Νο 2 /03-01-2012, 3 /03-01-2012, 4 /04-01-2012, 5 /04-01-2012, 6 /05-01-2012 και 7 /05-01-2012 της Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ημερομηνία απόφασης 1-2-2012/Ανάρτηση στο Διαύγεια 1-2-2012)

 Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο 1 /21-12- 2011 της Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» (ΝΚΕ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ημερομηνία απόφασης 23-12-2011/Ανάρτηση στο Διαύγεια 16-1-2012).         

 Απόφαση ανασύστασης και διεύρυνσης του Μητρώου Αξιολογητών στο πρόγραμμα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (έκδοση 23-12-2011) 

 ΦΕΚ συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης στο πρόγραμμα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (έκδοση 20-12-2011)

 

 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης στο πρόγραμμα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα '' του ΕΠΑΝ ΙΙ

           

επιστροφή