Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

 Πρόγραμμα : «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»- Βασικά σημεία Προγράμματος

Αναθέτουσα Αρχή : Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ΥπΑΑν(πρώην ΥΠΟΙΑΝ)

Φορείς Διαχείρισης : Διεύθυνση ΜΜΕ/ΓΓΒ & ΕΦΕΠΑΕ

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ (€) (Η Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται κατά 60% δηλ. 18.000.000,0 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και κατά 40% δηλ. 12.000.000,00 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε διαχειριστικές χρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος. Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ο αρχικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης είχε ορισθεί σε €8.000.000 ενώ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας σε €1.000.000.

Το Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στην δημιουργία, ενθάρρυνση και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και  περιβαλλοντική ευαισθησία.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση :  

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν / συστήσουν (start –up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το Παράρτημα του Κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής), οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό Χώρο στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

β) Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής), εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήραπου δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, οι οποίες έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότηταςχωρίς να έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση αλλά δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος

γ) Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής), εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα,οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στο Ελληνικό Χώρο σε επιλέξιμους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης

Το ποσοστό ενίσχυσης(δημόσια χρηματοδότηση) ανέρχεται στο 60% (νεότερη ανακοίνωση του ΥΠΑΑΝ) των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την επικράτεια.

Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό DeMinimis(αριθ.1998/2006) της Ε.Ε.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προϋπολογισμός έργων 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000 έως €300.000 για το τομέα της μεταποίησης ή από €20.000 έως €200.000  για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης

 Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος

  • Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
  • Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες
  • Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
  • Εξειδικευμένα Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις
  • Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων
  • Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
  • Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας για την (κατά κύριο λόγο εξωστρεφή) προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
  • Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και τεχνικού φακέλου.
  • Λειτουργικές Δαπάνες (που σχετίζονται με το επιχειρηματικό σχέδιο) για τις υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για τον Α' κύκλο υποβολής των προτάσεων από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος ενώ για τους υπόλοιπους κύκλους από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

Yποβολή προτάσεων -Προθεσμίες υποβολής

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Για τον Α' κύκλο του προγράμματος η προθεσμία υποβολής είναι από 1/8/2011(ανακοίνωση ΥΠΑΑΝ) έως και 1/11/2011 κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης νέας παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων. 

Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε ένα από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ γα τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας)  ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην προκήρυξη του προγράμματος πατώντας εδώ.

επιστροφή