Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' - Αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια :

  • Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (για τις προτάσεις  που αφορούν στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας)
  • Σύγκληση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την οριστικοποίηση των προτάσεων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και μπορούν να αξιολογηθούν (έκδοση σχετικού πρακτικού).
  • Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση των προτάσεων από ειδικούς αξιολογητές.
  • Έλεγχος-Γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης (έκδοση σχετικών πρακτικών).
  • Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ένταξης έργων.

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος (σελ. 41-47)

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε πλήρως. Ήδη εκδόθηκε η απόφαση αποδοχής πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για τις προτάσεις που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση και για αυτές που απορρίφθηκαν. Αμεσα θα εκδοθούν οι ειδικές αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης των πράξεων (έργων) για όσους δικαιούχους (επιχειρήσεις) εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα.

Κατανομή ανά Νομό ενταγμένων έργων στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

 

Αποδοχή Πρακτικών 1&2 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

επιστροφή