Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων - Υποβολή Προτάσεων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ των φακέλων υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή για τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά από τις επιχειρήσεις έως τις 14/6/2011(καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής).  

Συνολικά κατατέθηκαν 254 φάκελοι υποψηφιότητας(επενδυτικά σχέδια) από ισάριθμες επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας έναντι 255 προτάσεων που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά. 

Ο  συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 37.680.770,00 και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη  σε €17.274,319.65.

Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας τελικώς υπεβλήθησαν 215 φάκελοι υποψηφιότητας (προτάσεις) συνολικού προϋπολογισμού  €31.700,233,00 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης € 14.477.374,65 ενώ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν τελικώς 40 φάκελοι υποψηφιότητας (προτάσεις) συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού  € 5.980.537,00 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης €2.796.945,00.

Πίνακας τελικής κατανομής φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, για την υλοποίηση έργων στους Νομούς των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ ΙΙ " Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων΄"

 Πίνακας κατανομής ανά Νομό των προτάσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ ΙΙ " Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων΄"

 

  Πίνακας Πανελλαδικής κατανομής  ανά Περιφέρεια των προτάσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά  στο σύνολο της χώρας στο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ ΙΙ " Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ.

 

  Απόφαση παράτασης χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έως τις 24.00 της 14ης Ιουνίου 2011

 


 

επιστροφή