Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρόγραμμα : «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» –Βασικά σημεία Προγράμματος

Αναθέτουσα Αρχή:Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ΥπΑΑν (πρώην ΥΠΟΙΑΝ) 

Φορείς Διαχείρισης: Διεύθυνση ΜΜΕ/ΓΓΒ & ΕΦΕΠΑΕ

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 100 εκ. ευρώ (€) κατόπιν ανακοίνωσης του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Η Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται κατά 60% δηλ. €60.000.000  για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργασίας που υποβάλλονται από υφισταμένες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κατά 30% δηλ. € 30.0000.000  για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργασίας που υποβάλλονται από υφισταμένες και νέες μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 10% δηλ. €10.000.000 για τα επιχειρηματικά σχέδια συνεργασίας που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση συνεργασίας με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος). (Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ο αρχικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης είχε ορισθεί σε €8.400.000 ενώ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας σε €750.000 όταν ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης είχε ορισθεί στα €30.000.000. Με την ένταξη των έργων θα οριστικοποιηθεί η τελική δημόσια δαπάνη για κάθε Περιφέρεια).

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις :

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

α) Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.

β) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του Εμπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010, και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον μία πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (α).

γ) Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητά τους πριν την 01-01-2008, και υπό την αυστηρή προϋπόθεσηότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος μετουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (α).

δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάμενων ή/και Νέων* Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.

Για τις ανάγκες του Προγράμματος ως Νέες Επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που έχουν κλείσει περισσότερες από μια και λιγότερες από τρείς διαχειριστικές χρήσεις.

Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης

1) Ανεξαρτήτως μεγέθους της (μικρομεσαίας) Επιχείρησης, και για μεμονωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια της περίπτωσης (α) ανωτέρω, 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.

2) Για την περίπτωση των συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης (γ) ανωτέρω:

40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις και,

50% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις ΜΜΕ.

3) Για Επιχειρηματικά Σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (β) και (δ) ανωτέρω:

50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.

Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό De Minimis (αριθ.1998/2006) της Ε.Ε.

Για τις ανάγκες του Προγράμματος ως Νέες Επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που έχουν κλείσει περισσότερες από μια και λιγότερες από τρείς διαχειριστικές χρήσεις.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προϋπολογισμός έργων

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 ευρώ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος αφορούν σε:

  • Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού,
  • Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών,
  • Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας,
  • Ενέργειες προβολής σε αγορές – στόχους, 
  • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης,
  • Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και  μεταφοράς τεχνογνωσίας,
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος.                      

Υποβολή Προτάσεων-Προθεσμίες υποβολής

Oι προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από τις 10/3/2011 έως και τις 14/6/2011 και ώρα 14.00  ενώ οι Φάκελοι Υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων (14/6/2011), σε έναν από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης καθώς και στα συνεργαζόμενα με αυτόν Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην προκήρυξη του προγράμματος πατώντας εδώ.

 

επιστροφή