Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες - Αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια :

  • Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (για τις προτάσεις  που αφορούν στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας)
  • Σύγκληση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την οριστικοποίηση των προτάσεων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και μπορούν να αξιολογηθούν (έκδοση σχετικού πρακτικού).
  • Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση των προτάσεων από ειδικούς αξιολογητές.
  • Έλεγχος-Γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης (έκδοση σχετικών πρακτικών).
  • Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ένταξης έργων.

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος (σελ.48-71).

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε πλήρωςη και έχει εκδοθεί η Υπουργική απόφαση με τα τελικά αποτελέσματα.

 

 Έκδοση απόφασης συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης του Προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (Αριθμός ΦΕΚ : 85/05.04.2011/Υ.Ο.Δ.Δ./2011)

 

 Αποδοχή πρακτικού Α/1/08-4-2011 της Α' Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράμματος ''Μεταποίσης στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ, του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1785/135/17−2−2011 απόφασης «Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», του Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΑνταγωνιστικότητα καιΕπιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007−2013» (Aριθμός ΦΕΚ 130/12-5-2011)

επιστροφή