Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» -Βασικά σημεία Προγράμματος

Αναθέτουσα Αρχή : Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας /ΥπΑΑΝ (πρώην ΥΠΟΙΑΝ)

Φορείς Διαχείρισης:   Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος/ ΓΓΒ & ΕΦΕΠΑΕ

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ

Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης: 30%-45% ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 25/5/2010

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 23/7/2010

Σκοπός του προγράμματος

Το Πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και αποσκοπεί στη δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειµένου αυτές να κάνουν παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριµένα, ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι:

  • Η µείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µεταποιητικών επιχειρήσεων
  • Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών
  • Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η µείωση του ελλείµματος κοινωνικής αποδοχής για τη µεταποιητική δραστηριότητα
  • Η συµµόρφωση επιχειρήσεων του µεταποιητικού τοµέα µε διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει του Κανονισμού Ε.Κ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006), για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µία πρόταση υφιστάµενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές  

Επιλέξιµες θεωρούνται όλοι οι τύποι µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισµού ΜΜΕ του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 800/2008 που κατά τη χρήση του 2009 και την προηγούµενη αυτής χρήση 2008 απασχολούσαν 0 έως 50 άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (εκφραζόµενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.

Για το παρόν πρόγραµµα ως υφιστάµενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις.

Προϋπολογισμός έργων

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ύψους 30 εκ. ευρώ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Υποβολή προτάσεων -Προθεσμία Υποβολής. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του www.ependyseis.gr απο τις   έως και τις 23/7/2013 κατόπιν απόφασης σχετικής παράτασης. Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται το αργότερο έως και τις 30/7/2013 στους τόπους υποβολής που αναφέρονται στο παράρτημα του Οδηγού και οπωσδήποτε στον τόπο που δηλώθηκε στην ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην προκήρυξη του προγράμματος, πατώντας εδώ. 

επιστροφή