Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Συμμετοχή σε κοινοπρατικά σχήματα στήριξης της επιχειρηματικότητας (Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ΚΠ EQUAL, OETA)

  • Συμμετοχή της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως εταίρουστον Ενδιάμεσο Φορέα    Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνισιτκότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΝΙΙ), του ΕΣΠΑ 2007-2013 ‘’ΕΦΕΠΑΕ’’ με ευθύνη τη διαχείριση των προγραμμάτων του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
  • Δημιουργία του Παρατηρητηρίου Περιφερειακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της Κεντρικής Μακεδονίαςσε συνεργασία του ΚΕΠΑ με το ΣΒΒΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία» μέσω του οποίου δημιουργήθηκε  βάση δεδομένων για την καταγραφή στοιχείων των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδος
  • Συμμετοχή του ΚΕΠΑ στο κοινοπρακτικό σχήμα του ΟΕΤΑ, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2000-2006 για την ανάληψη του έργου της  Κεντρικής Δομής Στήριξης των ΚΕΤΑ) μέσω του οποίου το ΚΕΠΑ μεταξύ των άλλων συνεργατικών δράσεων με τους άλλους εταίρους: α) υλοποίησε τη δράση για την κατεύθυνση και συμβουλευτική υποστήριξη ελληνικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση των αρχών του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM) με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων και την έκδοση οδηγού αυτοαξιολόγησης των επιχειρήσεων β) συμμετείχε συμβουλευτικά στη διαδικασία πιστοποίησης του ΟΕΤΑ σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 9001:2000,  με επισημάνσεις και παρατηρήσεις στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησής του. γ) είχε την ευθύνη αξιολόγησης επιχειρηματικών οδηγών για τις επιχειρήσεις (χρηματοοικονομικά, ασφάλεια ηλεκτρονικού επιχειρείν, εξαγωγές). 
  • Συμμετοχή του ΚΕΠΑστο κοινοπρακτικό σχήμα Α.Σ. ΕQUAL– ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΗτης ΚΠ EQUAL  για την εκπόνηση μελετών που αφορούσαν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό τους και τη διά βίου μάθηση στο πλαίσιο του έργου«Πρότυπες περιοχές και συστήματα προώθησης της δια βίου μάθησης στις εργασιακές πρακτικές».
επιστροφή