Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών στις δράσεις ''Αναβάθμιση ΜΜΕ'' και ''Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 27/09/2017

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών στις δράσεις ''Αναβάθμιση ΜΜΕ'' και ''Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υπενθυμίζει στους Δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης ''Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων στις νέες αγορές-Α' κύκλος''  και στους Δυνητικούς Δικαιούχους της Κατηγορίας Β (Αυτοαπασχόληση) του Συμπληρωματικού Καταλόγου της Δράσης ''Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α' κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 ότι, η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης του φυσικού φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον Οδηγό της κάθε Πρόσκλησης για την οριστική τους ένταξη στην κάθε Δράση είναι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Η εν λόγω ημερομηνία είναι δεσμευτική και η μη τήρησης της οδηγεί σε απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

επιστροφή