Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Απόφαση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 10/08/2017

Απόφαση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Eιδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κα Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 10/8/2017 την Απόφαση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και των Καταλόγων όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α' κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την απόφαση  εγκρίνονται χίλια διακόσια πενήντα επτά (1.257) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια με ισάριθμους Δυνητικούς Δικαιούχους, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 30.072.099,36€ κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών αυξημένη κατά 20%, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Συνεπώς, το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης (λαμβάνοντας και την απόφαση προσωρινής ένταξης στις 25/10/2016) ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες επτακόσιες μία (3.701) με συνολικό προϋπολογισμό 92.105.386,09€.

Οι Δυνητικοί  Δικαιούχοι τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι θα πρέπει για την Κατηγορία Δικαιούχων Α (άνεργοι) το αργότερο έως την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 και για την Κατηγορία Δικαιούχων Β (αυτοαπασχολούμενοι) το αργότερο έως την Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου(Για την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ πατήστε εδώ),

H ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (όπως και όλοι οι εταίροι του ΕΦΕΠΑΕ) θα προχωρήσουν σε ενημέρωση των Δυνητικών Δικαιούχων με σχετική επιστολή,

Επισημαίνεται ότι, η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης/ απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

... pdf..Απόφαση

 

επιστροφή