Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Έναρξη αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση ''Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020- Test καταλληλότητας αξιολογητών 05/08/2017

Έναρξη αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση ''Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020- Test καταλληλότητας αξιολογητών

H ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκινούν οι διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα από την Τρίτη 8/8/2017(10:00πμ) έως και την Πέμπτη 10/8/2017 (00:00μμ) θα είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ  (www.ependyseis.gr/mis)  το Test Καταλληλότητας για την επιλογή των τελικών αξιολογητών  που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Α.Π.: 6191/1883/A2 / 21-10-2016 Υπουργική Απόφαση(ΑΔΑ: ΩΧΟΝ4653Ο7-Δ5Ε). Ήδη την Παρασκευή 4/8/2017 απεστάλη  για το συγκεκριμένο ζήτημα απο όλους τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, επιστολή στους εν δυνάμει αξιολογητές της Δράσης με τις σχετικές οδηγίες και το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Τest,  θα πρέπει οι αξιολογητές να αποσταλούν, αρχικά σκαναρισμένα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (evaluation@e-kepa.gr) η Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην αποδοχή των όρων αξιολόγησης και τα ασυμβίβαστα των αξιολογητών, καθώς και η Σύμβαση μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ – Αξιολογητή, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αξιολόγησης προτάσεων (επενδυτικά σχέδια). Τα πρωτότυπα έγγραφα της Σύμβασης και της Υ/Δ προσκομίζονται ή αποστέλλονται στη διεύθυνση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής.

Για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  στο 2310-480000 /εσωτ. 137 (Στράβας Νικόλαος) ή 128 (Κεσσανίδου Γαλάτεια) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :evaluation@e-kepa.gr.

 

 

 

 

 

 

επιστροφή