Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Aνακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Δράσης ''Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 26/10/2016

Aνακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Δράσης ''Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπττυξης και Τουρισμού ανακοινώθηκαν κατόπιν υπογραφής της σχετικής απόφασης στις 25/10/2016 τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης ''Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιοούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Hμερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 25/10/2016).

Η ΜΟΔ Α.Ε. θα αποστείλει σχετική ενημέρωση στους προσωρινούς Δικαιούχους (Δυνητικοί Δικαιούχοι) και  στους υποψήφιους Δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση χρηματοδότησης.

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος θεραπείας καθώς τόσο στην πρόσκληση υποβολής των προτάσεων όπως και στην απόφαση προσωρινής ένταξης αναφέρεται ρητά ότι " Δεν υποβάλλεται ένσταση επί της απόφασης με τον προσωρινό κατάλλογο δυνητικών δικαιούχων''. 

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν κατόπιν της έκδοσης του Οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων και εντός αποκλειστικής προσθεσμίας 20 ημερών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό του προγράμματος.

..zip.. Παραρτήματα Απόφασης

 

..download..Δελτίο τύπου

επιστροφή