Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Έγκριση του ΚΕΠΑ για την υλοποίηση του έργου “Eco-Innovation Support Services” με το ακρωνύμιο "EISS" στο πλαίσιο του ΗΟRΙΖΟΝ 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 09/09/2015

Έγκριση του ΚΕΠΑ για την υλοποίηση του έργου “Eco-Innovation Support Services” με το ακρωνύμιο "EISS" στο πλαίσιο του ΗΟRΙΖΟΝ 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα της πρόσκλησης "Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support"  εγκρίθηκε το έργο ''"Eco-Innovation Support Services" με ακρωνύμιο "EISS" στο οποίο το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος μαζί με το Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre και το NORRIA North Hungarian Regional Innovation Agency που συμμετέχουν ως εταίροι στην υλοποίηση του έργου. Ο  συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  €50.000,00. Η σχετική σύμβαση για την έναρξη υλοποίησης του έργου υπογράφηκε στις 07/09//2015 ενώ η συνολική διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες.

1. Σύντομη Περιγραφή του έργου "Eco-Innovation Support Services"

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να αντιμετωπιστεί μια κοινή πρόκληση στην υποστήριξη της καινοτομίας. Συγκεκριμένα να αξιολογηθούν από κοινού προγράμματα υποστήριξης της οικολογικής καινοτομίας για τις ΜΜΕ, προκειμένου να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές και τις ενεργειακές τους αποδόσεις, καθώς και να ανταλλαχθούν καλές πρακτικές σε τέτοια τα προγράμματα.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε MME μεταποιητικές εταιρείες από τους παραδοσιακούς κλάδους, αν και οι συστάσεις που θα εξαχθούν από τη συνεργασία των εταίρων κατά τη διάρκεια του έργου, θα ισχύoυν για όλους τους τομείς της οικονομίας και όλα τα μεγέθη εταιρειών. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Twinning Advanced, η πρωτοβουλία αυτή θα οδηγήσει στην εκπόνηση ενός Design Option Paper (DOP), το οποίο θα χρησιμεύσει ως «οδηγός» -«εγχειρίδιο» σε άλλους φορείς καινοτομίας, για το σχεδιασμό ή / και την υλοποίηση παρόμοιων, πιο φιλικών προς τις επιχειρήσεις προγραμμάτων και υπηρεσιών, σχετικά με την οικολογική και ενεργειακή απόδοση. Για να επιτευχθούν τα ποιοτικότερα δυνατά αποτελέσματα, θα ανατεθεί υπεργολαβικά σε ειδικό, με εκτεταμένη γνώση και εμπειρία για τη στήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τις ΜΜΕ, ο συντονισμός της διαδικασίας της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων.

2. Ειδικοί στόχοι του έργου είναι :

  • Η δημιουργία μιας ομάδας ανταλλαγής τεχνογνωσίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα στήριξης της οικολογικής καινοτομίας καθώς και η ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων των εμπλεκόμενων εταίρων μέσω της εφαρμογής της μεθοδολογίας Twinning+.
  • Ο εντοπισμός καλών πρακτικών / προγραμμάτων υποστήριξης της οικολογικής καινοτομίας στην Ευρώπη και πέραν αυτής, οι οποίες θα «μεταφερθούν» στην υποστήριξη της καινοτομίας των ΜΜΕ τοπικών / περιφερειακών προγραμμάτων.
  • Η περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων National Eco Points (σημείων υποστήριξης της οικολογικής καινοτομίας που δημιουργήθηκαν με την υποστήριξη του έργου CEEM) σε Eco-Innovation Support Service Points στην Ιταλία και στην Ουγγαρία ως "one - stop shop" για την ενημέρωση των επιχειρήσεων για την οικολογική καινοτομία και συναφή θέματα, όπως είναι τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες, η καθαρή παραγωγή, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα, οι πάροχοι κεφαλαίων και οι απαιτούμενες συνθήκες για να καθίσταται δυνατή η ενδυνάμωση της ενδοεταιρικής ικανότητας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κλπ (με συναφές  περιεχόμενο). Η ορθή αυτή πρακτική θα επεκταθεί και στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι μέσω του έργου θα βελτιωθούν 2 National Eco Points στην Ουγγαρία και στην Ιταλία και θα δημιουργηθεί ένα νέο στην Ελλάδα, τα οποία θα βοηθούν τις ΜΜΕ στην αυτο-αξιολόγηση της οικολογικής ενεργειακής απόδοσής τους, αυξάνοντας την ευαισθητοποίησης τους σχετικά με τα οφέλη της καθαρής βιομηχανικής παραγωγής.
  • Η δημιουργία μιας στρατηγικής σχέσης μεταξύ των εταίρων του EISS, με στόχο να συμμετάσχουν σε πιο συχνές δραστηριότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο μέλλον σχετικά με τις πολιτικές της βελτίωσης της οικολογικής αποδοτικότητας των ΜΜΕ.

Για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων, το πρόγραμμα EISS θα διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

  • Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της οικο-καινοτομίας κυρίως σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ιδίως στους παραδοσιακούς τομείς, που είναι γενικά λιγότερο καινοτόμοι και πιο ενεργοβόροι) στις εμπλεκόμενες περιοχές (πληροφορίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα / δικτύωση / οικονομικές δυνατότητες / εμπόδια / αξιολόγηση επενδύσεων)
  • Ενίσχυσης των ποιοτικών διαδικασιών για την παροχή οικονομικής βοήθειας προς τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις
  • Βελτίωσης των πτυχών της διοικητικής και «back-office» διαχείρισης των προγραμμάτων στήριξης της καινοτομίας για τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις
  • Ενίσχυσης των ποιοτικών διαδικασιών στην αξιολόγηση "οικο-καινοτόμων" επενδύσεων
  • Προσδιορισμού «καλών πρακτικών» μεταξύ των ΜΜΕ που έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ή / και τα προγράμματα υποστήριξης(από την ΕΕ ή άλλους τύπους χρηματοδότησης) της οικολογικής καινοτομίας των εταίρων

3. Εταίροι

Επικεφαλής Εταίρος: KEPA - Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Ελλάδα

Εταίρος 1: FINN - Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre – Ιταλία

Εταίρος 2: NORRIA - NORRIA North Hungarian Regional Innovation Agency – Ουγγαρία

επιστροφή