Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Αποφάσεις επαναξιολόγησης, απόρριψης αιτημάτων θεραπείας, έγκρισης καθώς και μη πλήρωσης όρων ένταξης των Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 13/02/2015

Αποφάσεις επαναξιολόγησης, απόρριψης αιτημάτων θεραπείας, έγκρισης καθώς και μη πλήρωσης όρων ένταξης  των Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεώργιος Σταθάκης υπέγραψε στις 13/2/2015 τρείς(3) αποφάσεις που αφορούν στην επαναξιολόγηση κατόπιν αιτημάτων θεραπείας, απόρριψη αιτημάτων θεραπείας, ένταξη έργων, καθώς και μη πλήρωσης όρων ένταξης των Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου -Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (επικαιροποίηση αρχείο 25/2/2015).

13-2-2015  Απόφαση επαναξιολόγησης κατόπιν έγκρισης αιτημάτων θεραπείας και απόρριψης αιτημάτων θεραπείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 13/2/2015)

13-2-2015 Διαπίστωση ΜΗ πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 26 δυνητικά εντασσόμενα έργα. (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 13/2/2015)

13-2-2015 Διαπίστωση πλήρωσης όρων της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' -Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 13/2/2015).

   

 

επιστροφή